วิธีการแก้ไขปัญหา
Solution
mcframe
mcframe cloud
mcframe for iPad/iPhone
mcframe GA
SAP
Global MES
mcframe R-PAD
mcframe SIGNAL CHAIN
mcframe MOTION
Business Intelligence (BI)

mcframe GA (A.S.I.A.)Solution

โปรแกรม mcframe GA คือ โปรแกรมแพ็คเกจ ERP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในกลยุทธ์ของบริษัทญี่ปุ่นในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก

โปรแกรมมีความหลากหลายทางด้านภาษา, สกุลเงิน และมีมาตรฐาน

โปรแกรม mcframe GA สามารถพัฒนาการใช้งานให้เข้ากันได้หลายภาษา ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และยังสามารถประยุกต์ภาษาโดยการเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปยังอีกหลายภาษา นอกจากนี้ยังสามารถจัดการจำนวนเงินในสกุลเงินต่างๆได้อย่างไม่จำกัดจำนวน และยังสามารถบรรจุข้อมูลในรายการ journal ภายใต้มาตรฐานการบัญชีกว่า20มาตรฐานที่แตกต่างกัน อาทิเช่น มาตรฐานการบัญชีสากล IAS และ มาตรฐานทางด้านภาษีที่แตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น

รองรับการขยายตัวของบริษัทไปทั่วโลก

ทางบริษัทได้พัฒนาระบบโปรแกรม mcframe GA ให้สามารถรองรับธุรกิจในเอเซียซึ่งประกอบไปด้วย B-EN-G (Shanghai), B-ENG (Thailand ) และ B-EN-G(Singapore) อีกทั้งทางบริษัทยังมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบให้กับลูกค้าในโซนยุโรป อเมริกาเหนือ และโปรแกรม mcframe GAยังสามารถสนับสนุนความต้องการในการทำงานของบริษัทไปยังทั่วโลก

การก้าวให้ทันเวลาในตลาด

โปรแกรม mcframe GA ไม่เพียงแต่สนับสนุนทางด้านบัญชีเท่านั้น แต่ยังสามารถครอบคลุมถึงการดำเนินงานหลัก เช่น ทางด้านฟังก์ชั่นขาย ฟังก์ชั่นสินค้าคงเหลือและฟังก์ชั่นทางด้านการจัดซื้อ ซึ่งลักษณะของทุกฟังก์ชั่นถูกจัดสรรให้เหมาะกับธุรกิจด้านต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการติดตั้งอีกด้วยแพ็คเกจถูกออกแบบมาเพื่อสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินการแบบพื้นฐาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลรายละเอียดปรับเปลี่ยนแบบย่อยๆ ทำให้ประหยัดต้นทุนและเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานแพ็คเกจERP อื่นๆ

Functional Modules of A.S.I.A. GP

สำหรับบริษัทที่ไม่มีผู้ดูแลระบบท้องถิ่น

โปรแกรม mcframe GA สามารถใช้ได้กับ SaaS (Software as a Service) เพื่อลดกิจกรรมต่างๆสำหรับบริษัทที่ไม่สามารถวางผู้ดูแลระบบเฉพาะที่ฐานในต่างประเทศ หากระบบของลูกค้าและเครือข่ายการสื่อสาร ได้ตั้งค่าอย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นเดียวกันได้

กว่า 15 ปี ของการพัฒนา

โปรแกรม A.S.I.A. เวอร์ชั่น 1.0 เริ่มแรกถูกใช้โดยบริษัทญี่ปุ่นในปี 1996 ซึ่งถูกส่งไปยังรอบๆ ธุรกิจ จำนวน 550 ธุรกิจ ให้ทันสมัยและมีผู้ใช้งานจำนวน 4,000 คน ในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA