วิธีการแก้ไขปัญหา
Solution
mcframe
mcframe cloud
mcframe for iPad/iPhone
mcframe GA
SAP
Global MES
mcframe R-PAD
mcframe SIGNAL CHAIN
mcframe MOTION
Business Intelligence (BI)

Global MESSolution

Multisite, global manufacturing execution system (Global MES) เป็นระบบการดำเนินการผลิตโดยรวม จะช่วยให้ผู้ผลิตตระหนักถึงความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการแข่งขันทางธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์

ในยุคของโลกาภิวัตน์ผู้ผลิตจำนวนมากได้ขยายโรงงานการผลิตไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตในต่างประเทศมักจะมีระดับการดำเนินงานที่แตกต่างกับในประเทศ ดังนั้นผู้ผลิตจึงให้ความสนใจกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานและการแข่งขันในกลุ่มโรงงาน

จากจุดเล็กสู่การมองธุรกิจแบบภาพรวม

การมองภาพรวมในการดำเนินการธุรกิจ จากจุดเล็กๆ กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในการศึกษาและดำเนินมาตรการ เพื่อการพัฒนาการทำดำเนินธุกิจอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการดำเนินการผลิตแบบเก่ายังคงมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นและสนใจจากด้านๆเดียว ดังนั้น ผู้ผลิตจำเป็นต้องทราบความต้องการทั้งหมดที่แน่ชัดสำหรับการทำ Global MES

มาตรฐานเดียวกันในทุกฐานการผลิต

สิ่งสำคัญที่จะประสบความสำเร็จในการผลิตทั่วทั้งองค์กรอย่างรวดเร็วและขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ จำเป็นต้องมีมาตรฐานของกระบวนการและกิจกรรมในโรงงานทุกฐานการผลิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตทั่วโลกให้ความสำคัญสูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วย Global MES

B-EN-G เสนอ Global MES ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาพรวม ผ่านการสร้างวิสัยทัศน์ มาตรฐาน การควบรวมกิจการและการทำงานร่วมกัน

Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA